Terms and Conditions For Trainers

REGULAMIN DLA TRENERÓW
z dnia 7.07.2022

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zakres, warunki oraz zasady współpracy firmy NobleProg z Trenerami w zakresie świadczenia usług obejmujących prowadzenie szkoleń lub konsultacji organizowanych przez firmę NobleProg w celu zagwarantowania najwyższej jakości usług i satysfakcji Klientów.
 2. Trener potwierdza za pomocą oświadczenia w formie elektronicznej, że zapoznał się z Regulaminem NobleProg, a także że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.
 3. W razie zawarcia z Trenerem umowy indywidualnej, zapisy Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym umową. Trener podpisując umowę indywidualną potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
 4. NobleProg zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają oświadczenia w formie elektronicznej i będą ogłaszane na stronie internetowej NobleProg.

 

§ 2

Definicje użyte w Regulaminie

 

 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 2. NobleProg – oznacza organizatora szkolenia lub konsultacji reprezentowanego przez Franczyzobiorców NobleProg, działających na licencji udzielonej przez „Nobleprog Limited” z siedzibą w 12 Hallmark Trading Estate, HA9 0LB London, UK (franczyzodawcy)
 3. Trener – oznacza osobę prowadzącą szkolenie.
 4. Koordynator - oznacza osobę reprezentującą NobleProg wyznaczoną do kontaktu z Trenerem.
 5. Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawna lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zgłosiła Uczestnika/Uczestników do udziału w szkoleniu lub konsultacjach. Klient może być jednocześnie Uczestnikiem szkolenia lub konsultacji.
 6. Uczestnik – oznacza osobę, którą Klient skierował do udziału w szkoleniu lub konsultacjach organizowanym przez NobleProg.
 7. Szkolenie zamknięte – oznacza szkolenie prowadzone według planu szkolenia uzgodnionego między NobleProg a Klientem.
 8. Konsultacje - oznacza spotkanie Trenera z Klientem mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu Klienta
 9. RODO - oznacza ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016)

 

§ 3

Zasady ogólne współpracy

 

 1. Regulamin jest podstawą współpracy pomiędzy Franczyzobiorcą NobleProg a Trenerem.
 2. Poszczególne szkolenia Trener będzie prowadził na podstawie indywidualnych pisemnych zleceń otrzymywanych od NobleProg pocztą elektroniczną na podany przez Trenera adres mailowy, określających w szczególności rodzaj szkolenia (szkolenie otwarte lub zamknięte), termin, wymiar czasowy i miejsce szkolenia, Koordynatora, wynagrodzenie Trenera oraz jeśli to konieczne – dane Klienta oraz osoby kontaktowej ze strony Klienta.
 3. Zlecenia dla swej ważności wymagają ich wysłania z adresu mailowego NobleProg.
 4. NobleProg zobowiązuje się do:
  1. organizacji szkoleń lub konsultacji, tj. zapewnienia narzędzi w postaci sprzętu, oprogramowania, sal szkoleniowych, rzutnika, flipcharta, wydruku materiałów szkoleniowych dla Uczestników (jeśli jest taka konieczność), wystawienia certyfikatów/zaświadczeń;
  2. zapewnienia Trenerowi noclegu, jeśli szkolenie lub konsultacje odbywają się poza miejscem zamieszkania Trenera i jeśli Trener nie organizuje noclegu samodzielnie ;
  3. udostępniania Trenerowi gotowych materiałów szkoleniowych, chyba że dla danego zlecenia NobleProg powierzy przygotowanie materiałów Trenerowi.
  4. wystąpienia do Klienta o wystawienie referencji dla Trenera i NobleProg i ich przesłania trenerowi. Trenerzy nie są upoważnieni do samodzielnego występowania do Klienta o wystawienie referencji. Takie działanie Trenera będzie traktowane jako działanie na szkodę NobleProg;
  5. zapewnienia Trenerowi obiadu w ramach przerwy obiadowej wyłącznie w przypadku jeśli NobleProg zapewnia obiady uczestnikom szkolenia lub konsultacji;
  6. dostarczenia prezentacji wprowadzającej do szkolenia lub konsultacji
  7. ustalenia przyczyny niskiej średniej arytmetycznej ocen trenera (poniżej 4.0) w ankietach wypełnionych przez Uczestników lub braku satysfakcji Klienta.
 5. Trener zobowiązuje się do:
  1. przeprowadzenia szkolenia lub konsultacji w terminie, miejscu oraz w wymiarze czasowym wynikającym ze zleceń otrzymywanych od NobleProg oraz zgodnie z zaleceniami NobleProg;
  2. rozpoczęcia każdego szkolenia lub konsultacji od prezentacji wprowadzającej dostarczonej przez Koordynatora;
  3. sprawdzenia obecności na  początku pierwszego dnia szkolenia i zgłoszenie koordynatorowi ewentualnych niezgodności;
  4. zgłaszania NobleProg w formie korespondencji pocztą elektroniczną wszelkich ewentualnych wątpliwości lub potrzeb uzupełnienia informacji odnośnie danego zlecenia każdorazowo w terminie 24 godzin od otrzymania zlecenia, pod rygorem uznania, iż nie zachodzą jakiekolwiek wątpliwości i nie zachodzi potrzeba uzupełnienia informacji;
  5. na wniosek NobleProg zgłoszony w zleceniu – przygotowania programów niezbędnych do poprowadzenia szkolenia, sprzętu, materiałów szkoleniowych, w tym ćwiczeń do szkolenia wskazanych przez NobleProg i odpowiadającym zagadnieniom ujętym w planie szkolenia;
  6. dostarczenia listy innych materiałów szkoleniowych niż zgłoszone przez NobleProg w zleceniu, jeżeli Trener uważa je za niezbędne do przeprowadzenia szkolenia;
  7. wykorzystywania w trakcie szkoleń wyłącznie materiałów szkoleniowych opatrzonych logo NobleProg oraz przygotowanych na szablonach zatwierdzonych przez NobleProg;
  8. przeprowadzenia szkolenia zgodnie z planem szkolenia wskazanym w zleceniu NobleProg. Plan szkolenia może być uzgodniony indywidualnie z Klientem w przypadku szkolenia zamkniętego. W przypadku niezrealizowania części planu szkoleniowego NobleProg ma prawo do proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia Trenera zgodnie z § 4 pkt. 6.3. oraz § 4 pkt. 7;
  9. przeprowadzenia szkolenia lub konsultacji w pełnym uzgodnionym wymiarze godzin określonym w planie (dla szkoleń standardowo 9:00 – 16:00). Przenoszenie godzin między dniami szkolenia jest możliwe wyłącznie w drodze wyjątku, gdy wskazują na to okoliczności lub Uczestnicy szkolenia wyrazili taką wolę i jedynie w przypadku potwierdzenia takiej zmiany z Koordynatorem. W przeciwnym razie NobleProg ma prawo do proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia Trenera zgodnie z § 4 pkt. 6.3. oraz § 4 pkt. 7;
  10. w razie konieczności uzgodnienia ze wskazaną przez NobleProg osobą kontaktową ze strony Klienta, dla którego prowadzone jest szkolenie lub konsultacje, szczegółów organizacyjnych szkolenia, w tym dotyczących dostępu do niezbędnych narzędzi w postaci sal szkoleniowych, rzutnika, flipcharta, sprzętu;
  11. poddania się monitoringowi szkolenia ze strony osoby wskazanej przez NobleProg;
  12. pojawienia się w sali szkoleniowej najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem szkolenia – w pierwszym dniu szkolenia oraz 15 minut przed rozpoczęciem - w kolejne dni szkolenia;
  13. sprawdzenia przed rozpoczęciem szkolenia czy sprzęt, oprogramowanie oraz niezbędne narzędzia  zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami oraz poinformowania Koordynatora o ewentualnych brakach;
  14. realizowania obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu według najlepszej swojej wiedzy i praktyki oraz z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem renomy NobleProg;
  15. godnego reprezentowania NobleProg wobec Klienta i Uczestników szkoleń, przy czym Trener nie jest upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu NobleProg, w tym do zawierania umów;
  16. wyświetlenia uczestnikom na zakończenie szkolenia adresu elektronicznej ankiety końcowej i przekazania prośby o jej wypełnienie jeżeli są możliwości techniczne do jej wypełnienia;
  17. przesyłania NobleProg każdorazowo po przeprowadzeniu szkolenia dokumentacji poszkoleniowej obejmującej listę uczestników i ankiety w formie papierowej (jeśli forma papierowa jest konieczna);
 6. Wszelkie materiały szkoleniowe udostępnione przez NobleProg pozostają własnością NobleProg.
 7. Trener wykonuje obowiązki wynikające z Regulaminu osobiście i nie jest uprawniony do powierzenia ich wykonania w całości lub części osobie trzeciej (zakaz posługiwania się podwykonawcami).
 8. W przypadku wystąpienia nagłych, nieprzewidzianych sytuacji uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia (wypadki losowe), Trener jest zobowiązany do natychmiastowego kontaktu z NobleProg. W przypadku braku możliwości zmiany terminu szkolenia Trener może zostać obciążony kosztami organizacji szkolenia.
 9. Trener przyjmuje do wiadomości, że Regulamin nie stanowi zobowiązania NobleProg do udzielania Trenerowi zleceń, w szczególności udzielania minimalnej liczby zleceń w określonym czasie. Zlecenia będą udzielane w zależności od potrzeb NobleProg wynikających z zapotrzebowania Klientów na szkolenia i wewnętrznego podziału zadań pomiędzy poszczególnych Trenerów określonego przez NobleProg.
 10. W trakcie szkolenia obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz nagrywania lub utrwalania w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek urządzeń treści aktualnych zajęć. Wydanie zgody na nagrywanie lub utrwalanie treści szkolenia musi być każdorazowo uzgodnione z NobleProg przed rozpoczęciem szkolenia.

 

§ 4

Wynagrodzenie Trenera

 

 1. Z tytułu prawidłowej realizacji zleceń udzielonych na podstawie niniejszego Regulaminu Trener otrzyma, z uwzględnieniem pkt. 6. poniżej, wynagrodzenie ustalane indywidualnie przed zleceniem obejmujące następujące składniki:
  1. stawkę dzienną netto za dzień szkoleniowy powiększoną o obowiązujące podatki (stawkę dzienną mnoży się przez liczbę zrealizowanych dni szkoleniowych);
  2. zwrot kosztów dojazdu do wysokości ustalonej kwoty;
  3. zwrot kosztów noclegu, jeżeli szkolenie lub konsultacje odbywają się poza miejscem zamieszkania Trenera oraz jeśli nocleg nie jest zapewniony przez NobleProg.
 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1. powyżej, będzie płatne najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zakończenia szkolenia lub konsultacji na podstawie:
  1. Prawidłowo wystawionej faktury VAT albo
  2. Umowy cywilnoprawnej.
 3. Warunkiem dokonania płatności jest dostarczenie przez Trenera do NobleProg prawidłowej i kompletnej dokumentacji poszkoleniowej zgodnie z § 3 pkt. 5.17. Regulaminu. W przypadku opóźnienia w jej dostarczeniu NobleProg zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu uzupełnienia dokumentacji.
 4. Płatności następować będą przelewem na rachunek bankowy Trenera wskazany w treści faktury/rachunku. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego NobleProg.
 5. Wynagrodzenie wskazane w pkt. 1. powyżej ma charakter ryczałtowy i rekompensuje Trenerowi wszelkie jego koszty związane z realizacją zlecenia. Trenerowi nie przysługują względem NobleProg jakiekolwiek dalej idące roszczenia o zwrot poniesionych wydatków.
 6. W przypadku gdy średnia arytmetyczna ocen trenera wystawiona przez Uczestników jest poniżej 4,0 (w skali od 1 do 6) NobleProg będzie badał przyczynę niezadowolenia Klienta.

 

§ 5

Prawa autorskie

 

 1. Trener zachowuje ogół autorskich praw majątkowych do rozporządzania i korzystania z materiałów szkoleniowych przygotowanych w wykonaniu zlecenia dla NobleProg, chyba że co innego wynika z indywidualnych umów zawartych z Trenerem.
 2. Trener wyraża zgodę na dysponowanie przez NobleProg materiałami szkoleniowymi przygotowanymi w ramach wykonania zlecenia w celu ich zwielokrotnienia przed szkoleniem.
 3. Trener ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w materiałach szkoleniowych. Trener gwarantuje, że wszelkie materiały szkoleniowe, jakie zostaną przez niego stworzone w wyniku wykonywania zlecenia nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych.
 4. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej wobec NobleProg z roszczeniami z tytułu wykonywania praw autorskich lub praw zależnych do Utworów, Trener zobowiązuje się zwolnić NobleProg z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich, w szczególności poprzez zaspokojenie zgłoszonych przez te osoby roszczeń.

 

§ 6

Odpowiedzialność

 

Trener ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację udzielonych mu zleceń i ponosi ryzyko związane z ewentualnym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec NobleProg w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Trenera obowiązków wynikających ze zlecenia, Trener zobowiązuje się zwolnić NobleProg z takich roszczeń.

 

§ 7

Informacje poufne

 

 1. Trener przyjmuje do wiadomości, że wszystkie informacje dotyczące działalności handlowej i pozostałe wewnętrzne informacje dotyczące NobleProg stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się do zachowania ich w ścisłej tajemnicy podczas trwania zlecenia i ponadto po jego zakończeniu.
 2. Obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy w szczególności informacji o podmiotach, z którymi NobleProg współpracuje, o warunkach tej współpracy, o kierunkach i planach rozwoju NobleProg, strategiach marketingowych i biznesowych NobleProg, o organizacji przedsiębiorstwa, powiązaniach gospodarczych z innymi podmiotami, o klientach i kontrahentach NobleProg oraz zawartych z nimi umowach i innych informacjach związanych z działalnością NobleProg.
 3. Trener zobowiązuje się ponadto do zachowania tajemnicy na temat wszelkich informacjach przekazanych, czy udostępnionych w jakiejkolwiek formie, w tym papierowej, elektronicznej czy też ustnie dotyczących działalności kontrahentów NobleProg. Trener uprawniony jest do wykorzystania tych informacji wyłącznie w celu wykonania zleceń.
 4. Dane osobowe Uczestników są chronione zgodnie z  przepisami o ochronie danych osobowych, w tym RODO w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informacje poufne i Trener zobowiązuje się do zachowania ich w ścisłej tajemnicy podczas trwania zlecenia i ponadto po jego zakończeniu.
 5. W przypadku naruszenia przez Trenera postanowień pkt. 1. do pkt. 4. powyżej, Trener zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 20 000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych) za każde naruszenie w terminie 14 dni od dnia ujawnienia naruszenia. NobleProg jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej NobleProg.
 2. W pozostałym zakresie zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swej ważności publikacji na stronie internetowej NobleProg.
 4. Trener nie może przenosić praw (w tym wierzytelności) wynikających ze zleceń na osoby trzecie bez uprzedniej, potwierdzonej w korespondencji pocztą elektroniczną, wyraźnej zgody NobleProg.
 5. Strony zgodnie oświadczają, iż będą dążyć do ugodowego rozwiązywania wszelkich ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle niniejszego Regulaminu. Spory, których nie będzie można zakończyć w sposób ugodowy poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby NobleProg.

 

Regulamin dla trenerów, któzy zarejestrowali się do 6.07.2022: https://hr.nobleprog.com/node/404783